Home » algemene voorwaarden

 1. Privacy Valley BV (“PriVal”) is gevestigd in Amsterdam en daar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. PriVal kan deze algemene voorwaarden periodiek wijzigen. De actuele versie staat op onze website of is per e-mail op te vragen via: info@privacyvalley.com.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens PriVal, ongeacht of deze diensten worden verricht in de hoedanigheid van Jurist, FG, Privacy Officer of anderszins. Alle opdrachten worden alleen aanvaard en uitgevoerd door PriVal met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. Een opdracht komt pas tot stand na schriftelijk akkoord van PriVal.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden verder ten behoeve van alle bestuurders, (oud)medewerkers, derden die op enige wijze werkzaam of verbonden zijn/waren aan PriVal.
 4. Iedere aansprakelijkheid van PriVal en/of de in artikel 2 en 3 bedoelde (rechts)personen is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald volgens de lopende beroeps- & bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (de “Verzekering”) vermeerderd met het eigen risico dat volgens de Verzekering in het betreffende geval voor rekening van PriVal komt. Een kopie van de polis is per e-mail op te vragen.
 5. Indien om welke reden de Verzekering niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door PriVal in rekening gebrachte bedrag in de betreffende zaak in het betreffende jaar, tot een maximum van EUR 25.000.
 6. PriVal is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van een opdracht, maar zal daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de opdrachtgever. PriVal neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. PriVal is jegens opdrachtgever noch anderen aansprakelijk voor tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 7. Opdrachten die PriVal uitvoert, gebeuren uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever.
 8. Indien de opdrachtgever de resultaten van de verrichte werkzaamheden (het “Resultaat”) aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens PriVal gehouden die derden er op te wijzen dat op het Resultaat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een derde kan het Resultaat alleen gebruiken na schriftelijke toestemming van PriVal. Indien PriVal zulke toestemming geeft, is de derde aan deze algemene voorwaarden gebonden.

 9. Bij het verlenen van een opdracht aan PriVal aanvaardt opdrachtgever dat PriVal tussentijds haar tarieven kan wijzigen. PriVal zal opdrachtgever vooraf informeren over een tariefwijziging.
 10. PriVal declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen. PriVal is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd van 1% van de hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend.
 11. Voor incasso maakt PriVal aanspraak op de wettelijk toegestane buitengerechtelijke (incasso)kosten. Voordat incassokosten in rekening worden gebracht, zal PriVal de opdrachtgever een aanmaning versturen, met een laatste redelijke termijn om de vordering te voldoen.
 12. Bij niet tijdige (of volledige) betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden opdracht betrekking hebben, heeft PriVal het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. PriVal is gerechtigd het door opdrachtgever betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde facturen in de betrokken of in andere zaken.
 13. PriVal heeft het recht om informatie die toebehoort aan de opdrachtgever en/of derden, zonder verdere aankondiging te verwijderen en te vernietigen indien vijf (5) jaren of meer zijn verstreken na afronding van een opdracht voor opdrachtgever.
 14. Opdrachtgever geeft PriVal het recht om gangbare elektronische communicatie- en opslagmiddelen te gebruiken voor de uitvoering van de werkzaamheden, waarbij PriVal zich inspant om deze te voorzien van een passende beveiliging. Opdrachtgever beseft dat de vertrouwelijkheid bij elektronische communicatie en opslag niet volledig gewaarborgd is.
 15. Nederlands recht beheerst de overeenkomst tussen de opdrachtgever en PriVal. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Versie 2020-10